Nastavenie modulu Nákup, Predaj, Sklad
Po prvotnej inštalácii programu a po zaregistrovaní alebo spustení v demonštračnom móde (Demo), sú najdôležitejšie číselníky prednaplnené základnými údajmi, ďalšie treba doplniť vlastnými údajmi.

Nastavenie parametrov  programu

Typ skladových cien – Priemerné ceny. Program bude používať vážený priemer pri výpočte skladovej ceny produktu, čiže na rôznych skladových kartách bude vypočítaná priemerná skladová cena z jednotlivých príjemok.

Dĺžka splatnosti – 14. Základná dĺžka splatnosti odberateľských faktúr bude 14 dní. Dá sa zadávať aj pre každého odberateľa iná, a táto základná dĺžka splatnosti sa použije pre odberateľov, ktorí nemajú nastavenú svoju vlastnú dĺžku splatnosti.

Zadávanie predajných cien – Bez dph. Všetky predajné ceny bude treba zadávať bez DPH. Program bude DPH automaticky dopočítavať.

Číselník produktov

V tomto číselníku sa nachádzajú tri produkty. Sú zaradené do syntetickej skupiny SLUŽBA, a preto je možné ich použiť na vystavovanie odberateľských a odberateľských zálohových faktúr službového typu, napríklad faktúry za prepravu tovaru, rôzne práce atď.

Číselník merných jednotiek

V číselníku sa nachádzajú dve základné merné jednotky – kusy a kilogramy. Taktiež je tu jeden prázdny záznam pre prípad, že k niektorým produktom netreba určovať mernú jednotku.

Číselník kódov predajných cien

Výber predajnej ceny produktu, pri nahrávaní položiek do dodacieho listu alebo do faktúry, sa najčastejšie uskutočňuje výberom kódu ceny. V programe sú vytvorené dva kódy cien. Pri použití kódu ceny s označením “1“ sa použije základná predajná cena naplnená v produkte. Pri použití kódu ceny s označením “2“, tak sa na základnú predajnú cenu naplnenú v produkte uplatní zľava 10%.

Číselník skupín syntetických účtov

V číselníku sú prednaplnené základné skupiny a k nim priradené syntetické účty. Tento číselník nie je možné meniť alebo dopĺňať. Jednotlivé skupiny je potrebné zadávať pri nahrávaní produktu a skupiny okrem rozdelenia produktov do základných skupín majú aj ďalšiu funkciu.

Tovarová, materiálová, výrobková a obalová skupina – k produktom zaradeným v týchto skupinách sa eviduje množstvo na sklade bežným spôsobom. Pri produktoch s obalovou skupinou sa navyše eviduje stav obalového konta jednotlivých dodávateľov a odberateľov, to znamená, že pri nahrávaní skladových dokladov sa aktualizuje okrem skladových zásob aj stav obalového konta.

Službová skupina – k produktom zaradeným do tejto skupiny sa neevidujú skladové zásoby – k takýmto produktom neexistujú skladové karty (aktuálny stav skladu sa eviduje na skladových kartách a nie na produktoch).

Číselník skupín analytických skupín

Číselník skupín je prednaplnený len prázdnymi skupinami analytických skupín. Číselník analytických skupín slúži na presnejšie členenie syntetických skupín. Dal by sa označiť aj ako číselník podskupín.

Číselník sadzieb DPH

Prednaplnené sú aktuálne sadzby DPH s určenou dobou platnosti. Ak sa niektorý typ DPH zmení, treba priradiť dátum do ktorého bola výška DPH platná a nahrať ďalší záznam so zmenenou výškou DPH a dátumom, od kedy bude táto nová sadzba platiť. Staré typy DPH sa použijú pri prípadnom storne faktúr vystavených s predošlou sadzbou DPH.

Číselník skladov

Prednaplnený je jeden záznam - sklad s označením “1” a názvom ”Sklad“. Označenie skladu je možné zmeniť, pokiaľ sa nevykonali žiadne skladové zápisy. Názov skladu možno meniť kedykoľvek a takisto možno kedykoľvek pridať ďalšie sklady.

Druhy dokladov

Každý typ skladového dokladu je jednoznačne určený druhom dokladu. Druhy dokladov sa delia do niekoľkých skupín. Každá skupina má svoj pevný kód:

PDL – príjem na sklad
VVN – výdaj zo skladu bez možnosti vytvorenia odberateľskej faktúry
VDL – výdaj zo skladu a následne možnosť tvorby odberateľskej faktúry
INV – inventúrne doklady
OBD –  objednávka od odberateľa
OBV – vlastná objednávka na dodávateľa
FVO – odberateľská faktúra
FDO – dodávateľská faktúra
FVZ – odberateľská zálohová faktúra
FOZ – dodávateľská zálohová faktúra

Prednaplnené druhy dokladov sú príkladom pre vytvorenie ďalších dokladov, používajú sa na vytvorenie dokladov, ktoré bude možné preniesť do účtovníctva.

Vlastnosti naplnených druhov dokladov

101 (PDL) – Príjemka. Doklad je možné použiť na príjem tovaru do skladu. Nákupné ceny sa zadávajú v SKK. V prípade naplnenia kódu ekonomického objektu bude tento kód prenášaný aj do každej položky príjemky. Číslovanie príjemok začne číslom “1“. Po zaúčtovaní príjemky sa tento doklad prenesie do účtovníctva pod kódom PRIJ/číslo príjemky. Pre tlač dokladu sa použije jednoduché tlačivo. V prípade zadania ďalších nákladov do príjemky je možné použiť tlačivo príjemky, na ktorom budú zobrazené aj tieto ďalšie náklady.

102 (PDL) – Príjemka zahraničná. Doklad je možné použiť na príjem tovaru do skladu. Nákupné ceny sa zadávajú vo zvolenej zahraničnej mene. V prípade naplnenia kódu ekonomického objektu bude tento kód prenášaný aj do každej položky príjemky. Číslovanie príjemok začne číslom “1“. Po zaúčtovaní príjemky sa tento doklad prenesie do účtovníctva pod kódom PRIJ/číslo príjemky. Pre tlač dokladu sa použije jednoduché tlačivo príjemky. V prípade zadania ďalších nákladov do príjemky je možné použiť tlačivo, na ktorom budú zobrazené aj tieto ďalšie náklady.

201 (VDL) – Dodací list. Dodací list sa použije na výdaj tovaru zo skladu a zároveň slúži ako podklad na vytvorenie odberateľskej faktúry. Odberateľská faktúra vytvorená z tohoto dodacieho listu bude mať kód dokladu 300 (FVO) – Faktúra vyšlá – položková. Predajné ceny sa zadávajú v SKK. Celková suma dodacieho listu bude zaokrúhlená na celé číslo. V prípade naplnenia kódu ekonomického objektu bude tento kód prenášaný aj do každej položky dodacieho listu. Číslovanie dodacích listov začne číslom “1”. Po zaúčtovaní dodacieho listu sa tento doklad prenesie do účtovníctva pod kódom DL/číslo dodacieho listu. Pre tlač dokladu sa použije tlačivo dodacieho listu so skráteným kódom produktu na 15 znakov.

203 (VDL) – Dodací list zahraničný. Dodací list sa použije na výdaj tovaru zo skladu a zároveň slúži ako podklad na vytvorenie odberateľskej faktúry. Odberateľská faktúra vytvorená z tohoto dodacieho listu bude mať kód dokladu 303 (FVO) – Faktúra vyšlá - položková zahraničná. Predajné ceny sa zadávajú vo zvolenej mene. Celková suma dodacieho listu bude zaokrúhlená na celé číslo. V prípade naplnenia kódu ekonomického objektu bude tento kód prenášaný aj do každej položky dodacieho listu. Číslovanie dodacích listov začne číslom “1”. Po zaúčtovaní dodacieho listu sa tento doklad prenesie do účtovníctva pod kódom DL/číslo dodacieho listu. Pre tlač dokladu sa použije tlačivo dodacieho listu so skráteným kódom produktu na 15 znakov.

206 (VVN) – Výdajka. Doklad je možné použiť na výdaj materiálu zo skladu. V prípade naplnenia kódu ekonomického objektu bude tento kód prenášaný aj do každej položky výdajky. Číslovanie výdajok začne číslom “1”. Po zaúčtovaní výdajky sa tento doklad prenesie do účtovníctva pod kódom VYD/číslo výdajky. Pre tlač dokladu sa použije jednoduché tlačivo výdajky.

300 (FVO) – Faktúra vyšlá položková. Doklad vytvorí program po spustení voľby “Prenos DL do faktúry”, ktorá sa nachádza v dodacích listoch, pričom kurzor musí byť nastavený na zaradenom dodacom liste s druhom dokladu 201 (VDL) – Dodací list, z ktorého sa faktúra má vytvoriť. Na faktúre bude použitý konštantný symbol “0008” (Výrobky /okrem vybraných druhov/) a spôsob úhrady bude “PP” (Prevodný príkaz). Celková suma bude zaokrúhlená na desatiny. Spôsob uskutočniteľného zdaniteľného plnenia bude “UT” (Uskutočnené, tuzemsko). Číslovanie odberateľských faktúr začne číslom “1”. Po zaúčtovaní odberateľskej faktúry sa tento doklad prenesie do účtovníctva pod kódom VYSFA/číslo odberateľskej faktúry.

303 (FVO) – Faktúra vyšlá – položková zahraničná. Doklad vytvorí po spustení voľby “Prenos DL do faktúry”, ktorá sa nachádza v dodacích listoch, pričom kurzor musí byť nastavený na zaradenom dodacom liste s druhom dokladu 203 (VDL) – Dodací list zahraničný, z ktorého sa faktúra má vytvoriť. Na faktúre bude použitý konštantný symbol “0008” (Výrobky /okrem vybraných druhov/) a spôsob úhrady bude “PP” (Prevodný príkaz). Celková suma bude zaokrúhlená na desatiny. Spôsob uskutočnitelného zdanitelného plnenia bude “UV” (Uskutočnené, vývoz). Číslovanie odberateľských faktúr začne číslom “1”. Po zaúčtovaní odberateľskej faktúry sa tento doklad prenesie do účtovníctva pod kódom VYSFA/číslo odberateľskej faktúry.

600 (INV) – Inventúry manká. Doklad nie je možné nahrávať ručne. Vytvára ho program pri zaradení inventúry spolu s dokladom 601 (INV) – Inventúry prebytky. Číslovanie inventúrnych dokladov začne číslom “1”. Po zaúčtovaní výdajky sa tento doklad prenesie do účtovníctva pod kódom INV/číslo dokladu.

601 (INV) – Inventúry prebytky. Doklad nieje možné nahrávať ručne. Vytvára ho program pri zaradení inventúry spolu s dokladom 600 (INV) – Inventúry manká. Číslovanie inventúrnych dokladov začne číslom “1”. Po zaúčtovaní výdajky sa tento doklad prenesie do účtovníctva pod kódom INV/číslo dokladu.

Predkontácie zaúčtovania

V tomto číselníku sú zadané všetky predpisy pre zaúčtovanie skladových dokladov a faktúr. Každému typu dokladu sú priradené syntetické a analytické účty, ktoré sa použijú pri prevode tohoto dokladu do účtovníctva.

Zoznam jednotlivých predkontácií a možnosti ich využitia.

Príjemky – je možné zaúčtovanie príjemok vytvorených s druhom dokladu 101 a 102. Všetky nákupné ceny z položiek  takýchto príjemok sa zaúčtujú: účet Má dať 139-000, účet Dal 132-000.

Výdajky – je možné zaúčtovanie výdajok vytvorených s druhom dokladu 206. Všetky skladové ceny z položiek takýchto výdajok sa zaúčtujú: účet Má dať 503-000, účet Dal 112-000.

Dodacie listy – je možné zaúčtovanie dodacích listov vytvorených s druhom dokladu 201 a 203. Všetky skladové ceny z položiek takýchto dodacích listov sa zaúčtujú: účet Má dať 504-000, účet Dal 132-000.

Inventúry – je možné zaúčtovanie inventúr vytvorených s druhom dokladu 600 a 601. Všetky skladové ceny z položiek takýchto inventúr sa zaúčtujú: účet Má dať 582-000, účet Dal 132-000.

Odberateľské faktúry – je možné zaúčtovanie predajných cien odberateľských faktúr vytvorených akýmkoľvek druhom dokladu.

Celková suma sa zaúčtuje: účet Má dať 311-000.
Suma nižšej sadzby DPH sa zaúčtuje: účet Dal 343-XXX.
Suma vyššej sadzby DPH sa zaúčtuje: účet Dal 343-XXX.
Halierové vyrovnanie sa zaúčtuje: účet Dal 648-110.
Tržba zo službových produktov bez DPH sa zaúčtuje: účet Dal 602-000.
Tržba z tovarových produktov bez DPH sa zaúčtuje: účet Dal 604-000.
Tržba zo službových produktov s nižšou sadzbou DPH sa zaúčtuje: účet Dal 602-000.
Tržba z tovarových produktov s nižšou sadzbou DPH sa zaúčtuje: účet Dal 604-000.
Tržba zo službových produktov s vyššou sadzbou DPH sa zaúčtuje: účet Dal 602-000.
Tržba z tovarových produktov s vyššou sadzbou DPH sa zaúčtuje: účet Dal 604-000.
Suma úhrady zálohovej faktúry odúčtovaná z ostrej faktúry sa zaúčtuje: účet Dal 311-000.
Suma úhrady zálohovej faktúry sa zaúčtuje: účet Má dať 324-000.

Dodávateľské faktúry – je možné zaúčtovanie nákupných cien z dodávateľských faktúr vytvorených akýmkoľvek druhom dokladu.

Celková suma sa zaúčtuje: účet Dal 321-000.
Suma nižšej sadzby DPH sa zaúčtuje: účet Má dať 343-XXX.
Suma vyššej sadzby DPH sa zaúčtuje: účet Má dať 343-XXX.
Halierové vyrovnanie sa zaúčtuje: účet Má dať 548-110.
Tržba zo službových produktov bez DPH sa zaúčtuje: účet Má dať 518-000.
Tržba z tovarových produktov bez DPH sa zaúčtuje: účet Má dať 131-000.
Tržba zo službových produktov s nižšou sadzbou DPH sa zaúčtuje: účet Má dať 518-000.
Tržba z tovarových produktov s nižšou sadzbou DPH sa zaúčtuje: účet Má dať 131-000.
Tržba zo službových produktov s vyššou sadzbou DPH sa zaúčtuje: účet Má dať 518-000.
Tržba z tovarových produktov s vyššou sadzbou DPH sa zaúčtuje: účet Má dať 131-000.
Suma úhrady zálohovej faktúry odúčtovaná z ostrej faktúry sa zaúčtuje: účet Má dať 321-000.
Suma úhrady zálohovej faktúry sa zaúčtuje: účet Dal 314-000.

Číselník skladov

Pri sledovaní viacerých skladov, je potrebné označenie skladov a v prípade, že sa jednotlivé sklady majú sledovať na konkrétnych analytických účtoch, treba každému skladu priradiť aj číslo analytického účtu.

Druhy dokladov

Každý typ skladového dokladu je samostatný Druh dokladu. Ak je potrebujete členiť napríklad príjemky na dva rozdielne doklady – Príjem z tuzemska a Príjem zo zahraničia, sú potrebné dva samostatné druhy dokladov. Nutnosť členenia dokladov vyplýva aj z nutnosti rôzneho zaúčtovania.

Druhy dokladov sú rozčlenené na podskupiny: Príjemky, Výdajky, Dodacie listy, Došlé objednávky, Vyšlé objednávky, Inventúry, Dodávateľské faktúry, Dodávateľské faktúry zálohové, Odberateľské faktúry, Odberateľské faktúry zálohové.

Výdajky

Vydaj produktov bez možnosti vyfaktúrovať tieto vydané produkty. Tento typ výdaja sa používa napr. na výdaj produktov do výroby, na vlastnú spotrebu, na reklamy, na presun produktov medzi skladmi…

Dodacie listy

Výdaj produktov zo skladu konkrétnemu odberateľovi a zároveň tvorba podkladov pre odberateľské faktúry, prípadne, ak je pripojený fiskálny modul, tvorba podkladov pre pokladničné doklady.

Inventúry

Zápis inventúrnych rozdielov – inventúrnych mánk, inventúrnych prebytkov.

Objednávky došlé

Evidencia odberateľských objednávok a ich plnenie. Pomocou došlých objednávok je možné rezervovať produkty na sklade. Z došlej objednávky je možné vytvoriť rôzne typy dokladov: Dodací list, Odberateľská zálohová faktúra, Odberateľská faktúra, Výdajka.

Objednávky vyšlé

Používajú sa na evidenciu vlastných objednávok a ich plnenie. Z vyšlej objednávky je možné vytvoriť príjemku.

Odberateľské faktúry

Možnosť samostatného vytvárania faktúr priamym zaevidovaním odberateľskej faktúry, alebo automatické vytváranie odberateľskej faktúry z dodacieho listu, alebo z došlej objednávky. Odberateľská faktúra neupravuje množstvá na skladových kartách.

Dodávateľské faktúry

Zaevidovaním dodávateľskej faktúry je možný výpočet cenových rozdielov v príjemke. Nahrávaním jednotlivých produktov je možné automatické vytváranie príjemok.

Odberateľské zálohové faktúry

Možnosť samostatného nahrávania faktúr alebo vytváranie faktúr z odberateľských objednávok.

Aktuality

27.1.2006 o 13:40
Zabezpečovacia ústredňa hovoriaca česky
Nová generacia ústredni EZS rady Easy Series je určena predovšetkým pre rodinné domy, domácnosti a menšie obchody.

04.11.2005 o 10:20
Aspire 1650
Na slovenský trh je v týchto dňoch uvádzaný nový produktový rad Aspire 1650 s mobilnou technológiou Intel® Centrino™, 8-článkovou batériou s dlhou výdržou, širokouhlým displejom Acer CrystalBrite, výkonnými konfiguráciami, základnými portami (3x USB 2.0 a S/PDIF), grafickým čipom ATI MOBILITY™ RADEON® X300 64 alebo 128 MB VRAM a - veľmi nízkou cenou.

04.11.2005 o 10:19
Acer CR-8530
8 MPx fotoaparát Acer CR-8530 získal prestížne ocenenie Chip tip a PC Magazine Editor\'s Choice.

04.11.2005 o 10:19
Zníženie cien
plošné zníženie cien komponentov BOSCH a Computar/Ganz - výrazné zníženie cien digitálnych záznamníkov Mitsubishi + nový model DX-TL 5000E

04.11.2005 o 10:19
BRAVE je najrýchlejšie
V teste časopisu PC REVUE č. 8 sa ako počítač, ktorý najrýchlejšie spracováva viac úloh súčastne na prvom mieste umiestnil počítač BRAVE s procesorom Intel P4 3.2 GHz s technológiou Hyper-Threading.

Created by rollyweb.sk