Praktický príklad práce s programom
Praktický príklad práce s programom
(inštalácia, nastavenie, práca s programom)

Inštalácia a registrácia programu
Inštalácia Podvojného účtovníctva.

Vyplnenie inštalačných parametrov: Názov organizácie:             MINO s.r.o., IČO organizácie: 31150005, Sledovanie organizačnej štruktúry (OŠ) a eknomických objektov, zákaziek (EO): Áno

Zmluvné parametre:
Podvojné účtovníctvo: UCT,POK,FAK,DPH.

Sprievodca nastavením programu – wizard

Parametre vlastnej firmy:
Vlastná firma – 2 úrovňová organizačnej štruktúry (OŠ) – 1. Strediská, 2. Výkony, ekonomické objekty (zákazky) nesledujeme.
Základné údaje – platca DPH, DRČ 31150005/602, Daňový úrad Ba II., Adresa Trnavská 28, 821 00 Bratislava, Bankové účty TB – 27675318/1100, VUB – 152000112/0200.

Parametre programu:
Materská mena – SKK, Zaradenie daň. dokladov na vstupe: na výšku DPH.

Nastavenia programu pred začatím ostrej prevádzky

Nastavenie účtov v účtovom rozvrhu: 041-000 Obstaranie nehmotného IM, 211-100 Pokladňa SK, 221-100 Bežný účet TABA v SKK, 311-100 Odberatelia tuzemskí, 311-200 Odberatelia zahraniční, 314-100 Dodávatelia - zálohy, 321-100 Dodávatelia tuzemskí, 321-200 Dodávatelia zahraniční, 379-100 Colnica, 501-100 Kancelárske potreby 10% DPH, 518-100 Telefóny 23% DPH, 604-100 Tržby za tovar A, 604-200 Tržby za tovar B.

Druhy účtovných dokladov: TABA – bankový výpis z Tatra banky, VUB – bankový výpis z VUB, ID-PS počiatočné stavy, ID-DPH – preúčtovanie DPH, ID-saldo – preúčtovanie saldokontových rozdielov, ID-kurz – preúčtovanie kurzových rozdielov.

Smerovanie účtov do výkazov: Výkaz ziskov a strát – v poriadku, Súvaha: treba nasmerovať 431-000              (riadok 512 Pasíva HK 431-000 s plusom).

Naplnenie číselníkov

Vo voľbe Číselníky >> Organizačná štruktúra sme nahrali dve úrovne prvkov organizačnej štruktúry.
1. úroveň: 1 Ekonomické, 2 Údržba, 3 Doprava
2. úroveň: 1-01 Finančné, 1-02 Učtáreň, 2-01 Dielne, 2-02 Kancelárie

Do Číselníka firiem (Číselníky >> Firmy) sme zadali firmy ako dodávateľov, odberateľov  a  platcov DPH. K nim sme nahrali aj bankové účty:
Datalock a.s. , Bratislava, DRČ: 600 100 10/602, č.ú. 1230001250/0900
Elektrárne Nováky, Nováky, DRČ: 500 100 20/692, č.ú. 123-5689112/0200
VSZ Košice, Košice, DRČ: 800 200 30/656, č.ú. 5000125800/3100
MARVAN s.r.o., Bratislava, DRČ: 111 300 40/601, č.ú. 6058945622/1100
Slov. telekomunikácie š.p., DRČ: 020 951 00/603, č.ú. 6546215422/0200
Colnica, DRČ: 224, č.ú. 2604778899/1100

Vo voľbe Číselníky >> Číselné rady sme v evidencii účtovníctvo  pre vytvorené druhy dokladov nastavili číselné rady:

TABA 1000, VUB 2000, ID-PS 10, ID-DPH 20, ID-SAL 30, ID-KURZ 40

Do číselníka kurzových lístkov (voľba Číselníky >> Meny, kurzové lístky >> Kurzové lístky) sme nahrali kurzové lístky NBS:

18.02.20xx ATS 2.915, 20.02.20xx ATS 3.010

Počiatočné stavy

Vo voľbe Účtovanie >> Počiatočné stavy >> PS analytických účtov sme zadali počiatočné stavy PS analytických účtov. Na zavedenie počiatočného stavu sme použili pripravený doklad ID-PS.

MD                                                                   D 

211-100            100.000,00                                461-000               561.200,00

221-100            150.000,00                                321-100               615.000,00

311-100         1.000.000,00                             411-000               353.800,00

343-323            115.000,00

431-000            165.000,00

Vo voľbe Účtovanie >> Počiatočné stavy >> PS saldokont, OŠ, EO sme zadali počiatočné stravy na saldokontové účty. Ak DPH dodávateľskej faktúry nebola uplatnená, je treba nastaviť smerovanie do DPH, začiarknutím položky Daňový doklad:

a) Odberateľská faktúra od firmy VSZ Košice   v sume 1 000 000,00 SK

Ev.č. 99009, Splatnosť 9.1.20xx, ICO : 800 200 30

b) Dodávateľská faktúra od firmy Elektrárne Nováky v sume 615 000, SK

Ev.č. 99003, VS 997878, Splatnosť 12.1.20xx, Dátum prijatia 12.12.20xx,

Dátum UZP  10.12.20xx, ICO : 500 100 20

Základ DPH 23%     500 000,-                 518-100

DPH 23%                     115 000,-                 343-323

Celková suma               615 000,-                  321-000

Fakturácia

Vo voľbe Fakturácia >> Číselníky >> Druhy dokladov sme zaviedli jednotlivé typy faktúr:
FDO číselný rad FDO: 2001000
SumIM - sumárna za IM             
JCD - sumárna za JCD            
Telef - položková za telefón
TovZa - zahraničná faktúra sumárna za tovar

FDZ číselný rad FDZ : 0
Záloh - zálohová sumárna

FVO číselný rad FVO : 20002000
Tovar - tuzemská faktúra položková za tovar, editovanie skupín SU,AU.

Vo voľbe Fakturácia >> Číselníky >> Číselník skupín AU sme naplnili číselník analytických účtov pre syntetických účet TOVAR.

TOVAR TovarA   604-100
TOVAR TovarB   604-200           

V voľbe Číselníky >> Predkontácie zaúčtovanie sme pre jednotlivé druhy dokladov sme nastavili nasledovné predkontácie.

Predkontácie

FDO:  TELEF

FDO:  SumIM

FVO: TOVAR

Typ sumy

TRZBA2

TRZBA2

TRZBA2

Skupina SU

SLUZBA

TOVAR

TOVAR

Skupina AU

     

Druh zaúčtovania

     

Druh dokladu

TELEF

SumIM

 

Názov predkontácie

DODfak

DODfak

ODBfak

Účet MÁ DAŤ

518-100

042-000

 

Účet DAL

   

???-???

Evidencia a účtovanie faktúr

Vo voľbe Fakturácia >> Dodávateľské zálohové faktúry sme zaevidovali tuzemskú dodávateľskú zálohovú faktúru od firmy DATALOCK a.s. IČO 60010010 VS: 2009001, vystavenú 7.1.20xx, ktorá prišla 8.1.20xx za tlačiareň - na sumu 7.000,00 Sk

Vo voľbe Fakturácia >> Dodávateľské faktúry sme zaevidovali dodávateľskú faktúru firmy Slov. telekomunikácie za telefón na sumu 3259,50 Sk VS: 1188, 13.1.20xx, ktorá prišla dňa 15.1.20xx, Dátum UZP: 10.1.20xx

Základ dane 23%........2.650,00        / 1150,- Sk  finančné odd./     518-100

/ 1500,- Sk učtáreň /                    518-100

DPH 23%......................  609,50                                            343-323

Spolu ...........................3.259,50                                                             321-000

Dňa 17.1.20xx nám došla faktúra (FDO sumárna za IM) za PC a software od firmy Datalock a.s. VS: 111, Dátum vystavenia: 17.1.20xx, Dátum UZP: 4.1.20xx. Predkontáciu pre tento druh dokladu sme opravili vytvorením kópie dokladu vo voľbe Účtovanie >> Vstupy z podsystémov do okna Účtovné doklady.

Základ dane 23%....... 86.000,00                     28.000,00     042-000

                                                                                     58.000,00     041-000

DPH 23%................ .. 19.780,00                                                 343-323                         

Spolu ........................105.780,00                                        321-000      

 

Dňa 18.2.20xx sme dostali tovar z Rakúska od firmy TOYS v hodnote 20 000,00 ATS. VS-512, Kurz NBS ku dňu 18.2.20xx 2,912 ATS. Tovar sme zaúčtovali druhom dokladu FDO zahraničná za tovar, ktorá je účtovaná vo valute (a bez DPH). Firmu TOYS sme do číselníka firiem doplnili použitím vyberača IČO, kde sme pridali nový záznam.          IČO : 51462220     č.ú. 7854698/0200

     

131-000 / 321-200

K tejto faktúre prišlo  z colnice dňa 20.2.20xx JCD, IČO 224, VS –642, Dátum vystavenia: 20.1.20xx, Dátum UZP: 20.1.20xx. V Knihe dodávateľských faktúr sme ho nahrali ako druh dokladu JCD bez základov DPH. Zaúčtovali sme ho ručne vo voľbe Účtovanie >> Účtovné doklady.

Clo ............................... 540,00                  131-000

DPH ...........................5.824,00                    343-423

Spolu .........................6.364,00                      379-100

Dňa 28.2.20xx sme nakúpili Tlačiareň HP LJ 2000 od firmy Datalock, a.s. VS: 120. Dátum vystavenia: 28.1.20xx, Zdaniteľné plnenie 28.2.20xx. Odúčtovali sme aj zálohovú faktúru, ktorá bola uhradená cez banku. (Na karte Zálohové faktúry dokladu kliknutím na ikonu Pridať nový záznam.)

Základ dane 23%.........7 000,00              042-000         

DPH 23%...................  1 610,00                   343-323                                                      

Spolu ........................ .8 610,00                      321-000

Zaplatená záloha.........7 000,00              321-000

K úhrade.................... .1 610,00                        314-000

 

Vo voľbe Fakturácia >> Odberateľské faktúry sme dňa  13.1.20xx vystavili faktúru (FVO položková za tovar) za dodávku tovaru firme MARVAN s.r.o.  IČO 11130040 s číslom faktúry 20001001 na sumu:

Základ dane 23%...... .20.000,00 / 15.000,00 – Tovar A -dielne/             604-100  

                                                  /   5.000,00 – Tovar B -kancelárie/            604-200

DPH 23%...................... 4.600,00                 343-123

Spolu ...........................24.600,00                                   311-000

 

Evidencia a účtovanie pokladničných dokladov

Vo voľbe Pokladňa >> Číselník pokladničných kníh sme vytvorili pokladničnú knihu vedenú v SKK s platnosťou od 1.1.20xx do 31.12.20xx.

V Číselníku pokladničných pohybov (Pokladňa >> Číselník pokladničných pohybov) sme nahrali pokladničné pohyby - protistrany k účtu 211-XXX.

Príjemca OF            311-100

Služobná cesta        512-000

Colnica                    379-100

Dotácia                    261-000

Spotreba 10%         501-100 paragon 10% DPH

Nahrávanie pokladničných dokladov sa uskutočňuje vo voľbe Pokladňa >> Pokladničná kniha

Upravili sme stav dokladu PS                                       

211-100            100 000,-SK

Dňa 17.1.20xx sme vystavili príjmový pokladničný doklad na sumu 4.600,00 Sk čiastočná úhrada odberateľskej faktúry VS: 20001001.

211-000 / 311-000

Dňa 31.1.20xx pokladňou sme uhradili pracovníkovi služobnú cestu v sume 8.100,00 Sk.

512-000 / 211-000       / finančné

Na Colnici sme 20.2.2001 zaplatili JCD v hotovosti v sume 6.364,00 Sk

379-100 / 211-000

Dňa 20.2.20xx sme vystavili príjmový pokladničný doklad na sumu 45.000,00 Sk.

211-000 / 261-000

Dňa 24.2.20xx sme nakúpili kancelárske potreby v hotovosti v sume 5 390,- Sk.

Základ dane 10%................... .4.900,00                               501-100   /finančné/

DPH 10%..................................  490,00                        343-010                                   

Spolu .......................................5.390,00                          211-000

Účtovanie bankových výpisov

Bankové výpisy sme účtovali ručne vo voľbe Účtovanie >> Účtovné doklady. Použili sme vytvorený druh dokladu TABA s nastavenými číselnými radmi.

Z bankového výpisu č.1 z Tatra banky zo dňa 25.1.20xx sme zaúčtovali

úhrada dodávateľovi DATALOCK a.s. VS-2009001 ......7.000,00 Sk

314-000 / 221-000

úhrada dodávateľovi Slov.telekom. VS-1188 .............   3.259,00 Sk

321-000 / 221-000

úhrada od odberateľa VSŽ VS-99009.........................500.000,00 Sk

221-000 / 311-000

 

Dostali sme BV č.2 z Tatrabanky zo dňa 20.2.20xx.

úhrada dodávateľovi TOYS VS: 512........................... 20.000,00 ATS             ATS 3,010

321-500 / 221-000

výber peňazí do pokladne ........................................... 45.000,00 Sk

261-000 / 221-000

Zaúčtovanie kurzových a saldokontových rozdielov.

Vo voľbe Výstupy >> Saldokonto aktuálne >> Kurzové rozdiely sme vytvorili kurzové rozdiely a kliknutím na ikonu preúčtovanie sme ich zaradili do účtovníctva. Vytvorený doklad nájdeme  vo voľbe Účtovné doklady.

použili sme druh dokladu     ID-SAL

kurzová strata               563-000                   / finančné /

kurzový zisk                  663-000                            

      

Vo voľbe Výstupy >> Saldokonto aktuálne >> Saldokontové sme vytvorili saldokontové rozdiely a kliknutím na ikonu preúčtovanie sme ich zaradili do účtovníctva. Vytvorený doklad nájdeme  vo voľbe Účtovné doklady

použili sme druh dokladu        ID-SAL

nastavili saldokontový rozdiel  na výšku 10,00 Sk            548-000          / finančné /

                                                                                           648-000

Spracovanie Daňového priznania

Vo voľbe DPH >> Daňové priznanie >> Prezeranie a prepočet daňového priznania sme spracovali daňové priznanie za zvolený mesiac.

 

Vo voľbe DPH >> Preúčtovanie DPH sme preúčtovali DPH z uplatnenej na neuplatnenú analytiku.

Zvolili sme daňové obdobie a doklad, ktorým sa preúčtuje DPH.

      

343-023 / 343-323

343-010 / 343-310

343-523 / 343-423

Kontrola  Hospodárskeho výsledku

Vo voľbe Výkazy >> Výkaz ziskov a strát >> Výkaz ziskov a strát- spracovanie a Výkazy >> Výkaz Súvaha >> Výkaz Súvaha- spracovanie sme spracovali výkazy.

Hospodársky výsledok sme skontrolovali vo voľbe Zostavy >> Vytvoriť zostavu >> Kontrolné zostavy >> Kontrola HV.

Banka

Nastavenie parametrov programu.

Spôsob číslovania dokladov – podľa čísla výpisov.

Nastavenie vlastných bankových účtov.

Mena                            SKK

Analytického účtu      221-000

Druhu dokladu               TABA

Praktický príklad

Z knihy dodávateľských faktúr pošlite do banky na úhradu faktúry od firmy Datalock, a.s.

VS: 111..........95 780,- Sk – čiastočná úhrada

VS: 120............8 610,- Sk

Vytvorte dávky do banky:

1.úhrada dodávateľských faktúr

2.úhrada miezd

Spracujte bankový výpis č. 3 z Tatra banky zo dňa 22.2.20xx - úhrada dodávateľovi Datalock, a.s.

č.ú.1230001250/0900                 VS:111             95.780,00 Sk

321-000 / 221-000

- úhrada dodávateľovi Datalock, a.s.

č.ú.1230001250/0900                 VS:120             8.610,00 Sk

321-000 / 221-000

- prijatá úhrada od odberateľa MARVAN     

č.ú.6058945622/1100                 VS:20001001               20 000,00 Sk

321-000 / 221-000

- úhrada mzdy brigádnikovi                                           1 000,00 Sk

335-000 / 221-000

Aktuality

27.1.2006 o 13:40
Zabezpečovacia ústredňa hovoriaca česky
Nová generacia ústredni EZS rady Easy Series je určena predovšetkým pre rodinné domy, domácnosti a menšie obchody.

04.11.2005 o 10:20
Aspire 1650
Na slovenský trh je v týchto dňoch uvádzaný nový produktový rad Aspire 1650 s mobilnou technológiou Intel® Centrino™, 8-článkovou batériou s dlhou výdržou, širokouhlým displejom Acer CrystalBrite, výkonnými konfiguráciami, základnými portami (3x USB 2.0 a S/PDIF), grafickým čipom ATI MOBILITY™ RADEON® X300 64 alebo 128 MB VRAM a - veľmi nízkou cenou.

04.11.2005 o 10:19
Acer CR-8530
8 MPx fotoaparát Acer CR-8530 získal prestížne ocenenie Chip tip a PC Magazine Editor\'s Choice.

04.11.2005 o 10:19
Zníženie cien
plošné zníženie cien komponentov BOSCH a Computar/Ganz - výrazné zníženie cien digitálnych záznamníkov Mitsubishi + nový model DX-TL 5000E

04.11.2005 o 10:19
BRAVE je najrýchlejšie
V teste časopisu PC REVUE č. 8 sa ako počítač, ktorý najrýchlejšie spracováva viac úloh súčastne na prvom mieste umiestnil počítač BRAVE s procesorom Intel P4 3.2 GHz s technológiou Hyper-Threading.

Created by rollyweb.sk